WELCOME TO THE UNIVERSITY OF HOUSTON-VICTORIA
University of Houston-Victoria

Latino Faculty and Staff Association

Erika Vermillion

Erika Vermillion

Erika Vermillion
Founding Vice President, 2021-2022