UHV Logo
University of Houston - Victoria

History Club

History Club

Welcome to the History Club

PresidentBrianna Valenzuelab.valenzuela89@gmail.com
Vice PresidentRebecca PetersRebecca_peters2012@yahoo.com
Treasurer
Secretary
SponsorDr. Beverly Tomektomekb@uhv.edu